Tỷ suất hoàn vốn (ROI) là gì?

Tỷ suất hoàn vốn (ROI) là gì?